Digital & Autonomous Shipping

Digitale en autonome schepen worden steeds belangrijker voor een veilige en duurzame scheepvaart, want het aantal schepen stijgt.

 

Aan de ene kant komt dat door een toename aan wereldwijde goederenstromen over zee. Aan de andere kant omdat goederentransport van de weg naar de rivieren wordt verplaatst. Hierdoor wordt de verkeersdrukte op onze wegen aangepakt en wordt de uitstoot relatief gezien beperkt.

 

Tegelijkertijd blijft het aantal gekwalificeerde schippers achter. Dat betekent dat in de toekomst meer schepen met minder mensen moeten worden bestuurd. Dit kan alleen dan veilig gebeuren als er gebruik gemaakt wordt van vergaande digitalisering en automatisering. Hierdoor wordt de “operator error” verminderd waardoor het aantal incidenten afneemt. Ook draagt digitalisering bij aan efficiënter varen waardoor het energieverbruik omlaag gaat en kosten worden bespaard.

 

 

Nederlands Forum Smart Shipping (SMASH!)

Om de digitalisering en automatisering van de scheepvaart een extra impuls te geven is het Nederlands Forum Smart Shipping, SMASH!, opgericht. Binnen dit forum werkt het TKI Maritiem nauw samen met ketenpartners om smart shipping in Nederland op de kaart te zetten. SMASH! biedt een centraal aanspreekpunt, werkt aan een gezamenlijke roadmap en kennisagenda en initieert projecten.

 

Missiegedreven Topsectorenbeleid

Binnen het Missiegedreven Topsectorenbeleid dragen we met het MMIP ‘Digital and Autonomous Shipping’ bij aan het volgende thema en onderliggende missies;

 

  • Maritime security
  • Innovatieve aandrijving en gebruik van duurzame energiedragers voor mobiliteit
  • Doelmatige vervoersbewegingen voor mensen en goederen